SORTETXEKO DEITURAK

Zerrenda honetan Azkoitiko etxe-deiturak ditugu. Askotan, etxeak leinuari eman dio izena baina kasu batzuetan alderantziz gertatu da. Erdi aroko datu ugariren faltan zaila da batekoak ala bestekoak diren sortetxe-deitura hauek.

Asterisko batez lagundurik azaltzen diren deiturak edo Azkoitiko dokumentazioan agertu bai baina Azkoitiko bizilagunenak ez izatea edo transkripzio aldetik susmagarriak eta frogantza berrien zain dauden formak izatea gerta daiteke.

Auzi arbitrarioa da deitura bat herri batekoa den ala ez den erabakitzea. Proiektu honetan, denbora tarte mugatu batekoak bakarrik aztertu behar ditugunez gero, irizpide tenporala aplikatzea, halako herrian mende bat ez gutxienez presente egotea kasurako, ez da pertinentea. Irizpiderik zabalena hartu dugu, beraz. Noizbait Azkoitian bizi izen direnen deiturak zerrendatuko ditugu, deituraduen jatorria kontuan hartu gabe, aztergai dugun garaian ia ezinezkoa baita datu hori eskuan izatea.

Etxe eta auzoaren arteko muga ere ez da batzuetan oso argia. Maiz askotan, deiturak, finkatua izan orduko, deitura etxe bat baino gehiago auzo bati egiten dio erreferentzia. Zenbaitetan bigarren ditura batek zehazten du auzoaren barruko etxea. Hori da deitura konposatu askoren sorbidea. Zenbaitetan, de yuso tankerako espezifikatzaileak deiturari loturik azaltzen dira baina inoiz sistematikoki. Euskarazkoak direnean bakarrik bereiztu eta lematizatu ditugu, Baldagoikoa, kasurako.

Deiturak lematizatzeko erabili dugun irizpide nagusia historikoa dugu. Testatzen den forma zaharrena da lematzat hartzen duguna, grafia modernoan ematea beste aldaketarik gabe. Kasu batzuetan gertatzen da jatorri bat bereko formak bereiztea eta deitura ezberdinak sortaraztea. Ez da erraza testatzen gurea bezala denbora tarte mugatu batean. Deitura sortua izan den hizkuntzaren grafian eman ditugu. Izan ere, Azkoitian euskarazko deiture gehientsuekin batera, badira kanpotiko jatorria duten gutxi batzuk ere.

Azoka / Azokaetxe tankerako pareak bereiztu egin ditugu, etxe bat bakarrari erreferitzen badiote ere.

Nolanahi ere den, formaz bilakaera nabarmen samarra gertatu bada, leman bertan islatu dugu zirkunstantzia, Unansoro > Umansoro formapean, kasurako. Edo zehar.deia egin, bestela: Kalparsoro / ik. Galparsoro.

Sortetxeko deiturak diskriminatzeko zailtasunik handiena, sortetxeak identifikatzea da. Zoritxarrez, etxe zaharrenetariko asko arrastorik utzi gabe edo oso arrasto urriekin desagertu baitziren. Beste kasu askotan, badira inguruko herrietan errepikatzen diren etxe izenak eta ez da gehinetan erraza testaturiko deitura batetikoa edo bestekikoa den asmatzea. Beraz, deituren zerrenda hau finkatzea, Azkoitiko etxeen, bereziki baserrien, zerrenda historikoa finkatzea izango da.

Zerrendaren lehen zutabean deituraren forma lematizatua dugu, erdikoan deitura testatu den muturreko datak jarri ditugu eta hirugarrenean, eskuinekoan, deitura bakoitzerako aldaera guztiak, jasotako grafian eta datazioan. Zerrenda gehiegi ez zamatzearren, jasotako forma bakoitzaren iturri dokumental zehatza ez dugu adierazi. Momentuz, erabilitako iturriak sarreran aipatu baino ez dugu egingo. Lanaren bukaeran bilatuko dugu zehaztapen guzti horiek adierazteko modua.

Zerrenda behin-behinekoa da. Datuak pilatu eta aztertu ahala berau fintzen joango gara, ale gehiago erantsiz, daudenetarik batzuk kenduz edo beste batzuen lema aldatuz.

Esan gabe doa, bada, zuzenketa, iradokizun, ekarpen eta kritikak oro aurrez eta esker onez estimatuak daudela.

Abarrategi1550Abarrategui [1550]
Abendaño1478-1525Abendano [1478-1524], Avendaño [1522], Advendano [1525]
Abiola1413Aviola [1413]
Aginaga1408-1548Aguinaga [1408-1548], Aguinga* [1525], Aguinada* [1528]
Agirre1413-1550Aguirre [1413-1550], Aguyrre [1529]
Agirrearan1522-1523Aguirrearan [1522-1523]
Agirrezabal1522-1542Aguirreçabal [1522-1542]
Aistarri1413-1550Aystarry [1413-1520], Ayztarri [1513-1550], Aztarri [1522-1528], Aistarri [1524-1538], Ayztarre [1526-1549], Aystarri [1531-1550], Ayztarry [1539], Auztarri [1547]
Aitola1521-1532Aytola [1521-1532]
Aiz1413-1513Ayz [1413-1513]
Aizaga > Atxaga1413-1550Ayçaga [1413-1550], Ayçega [1501], Aizaga [1520], Achaga [1520-1545], Achega [1520-1550], Aycaga [1522], Ayçasa* [1531], Aiçaga [1535], Aciaga* [1528-1535], Aychaga [1536], Ayzaga [1543]
Aizpuru1413-1550Ayzpuru [1413-1550], Ayspuru [1413], Ayspurua [1527], Ayzpiru* [1550]
Alberdi1521-1522Albirdi [1521], Alberdi [1522]
Albiz1531Albiz [1532]
Albizuri1413-1550Alviçuri [1413], Albiçuri [1521-1550], Albisuri [1524], Labiçuri [1531], Albizuri [1543]
Aldai1413-1539Alday [1413-1524], Algay [1539]
Aldako1523-1533Aldaco [1523], Haldaco [1533]
Aldatxarren1542Aldacharren [1542]
Aldazabal1413-1537Aldaçabal [1413-1537], Aldaçaual [1519-1522], Aldaçaval [1524]
Alegría1523Alegría [1523]
Alzibar1413-1550Alçibar [1413-1549], Alçivar [1518-1545], Alçybar [1518], Alçiuar [1529-1545], Alzibar [1542-1543], Alçibal [1547], Alcibar [1550]
Amezabalegi1514Ameçabalegui [1514]
Amezketa1518-1547Amezqueta [1518-1547]
Amilibia1510Alos d’Amilibia [1510]
Amillaga1518Amilaga [1518]
Amito1319Ammito [1319],
Amusagasti > Amusategi1413-1550Amusagasti [1413], Amusategui [1513-1550], Amunsategui [1525]
Anadiegi1521-1526Anadiegui [1521-1526], Amadiegui [1524], Aynadiegui [1525]
Anbulodi1520Anbulodi [1520]
Andia1519-1525Andia [1519-1525]
Andonaegi1538-1548Andonaegui [1538-1542], Andonaheguy [1548], Andunegui [1548]
Andota1530Andota [1530]
Andueza*1529Andueça [1529]
Ansuedi1319Ansuedi [1319]
Antxieta1531-1542Anchieta [1531-1542]
Anzar1542Ançar [1542]
Apalsagasti1413-1470Apalsagasti [1413], Apalsagasty [1470]
Aramaio1523Aramayo [1523]
Aranaga1522-1542Aranaga [1522-1542]
Aranbarri1531-1543Aranbarri [1531-1543]
Aranburu1413-1550Aranboru [1413], Aranburu [1413-1550], Aranbur [1513], Aramburu [1521-1550], Ara(n)buru [1526-1542]
Arangasti*1550Arangasti [1550]
Aranguren1521-1536Aranguren [1521-1536]
Arangutia1319-1548Aranguti [1319-1548], Arangutia [1484-1548], Aranguty [1514], Arangutya [1514], Arranguti [1521], Arangoti [1529], Arangati* [1531]
Aranoa1550Aranoha  [1550]
Aranzeaga1522-1523Arançeaga  [1522-1523]
Arastume*1520Arastume* [1520-1521]
Araume1413-1521Araume [1413-1519], Arahume [1520-1521]
Arbizu1538Arbisu [1538], Arbiçu [1542], Azbiçu* [1543]
Areizabaleta1319-1550Arechavaleta [1319], Areyzabaleta, Areyçabaleta [1413-1523], Ateyçabaleta [1413], Ariçavaleta [1502-1522], Araiçabaleta [1513-1514], Ariçabaleta [1514-1550], Arizaualeta [1520-1521], Areçabaleta [1520-1527], Aryçavaleta [1520], Aryçabaleta [1521], Aryabaleta* [1521], Areçavaleta [1531], Ariçaualeta [1544]
Areizaga1523-1545Areyçaga [1523-1542], Arechaga [1533-1545], Aryçaga [1534], Areçaga [1539], Areychaga [1542]
Areizederraga1521-1543Areyçederraga [1521], Aresederraga [1521], Areizederraga [1522], Areycerraga [1542], Arrezederraga [1543]
Areizti1413-1541Areysti [1413-1533], Araesti [1413], Areyzti [1513-1541], Arezti [1521-1534], Areysti [1523], Aresti [1524], Aristi [1524], Yreysti [1529], Arreyzti [1531-1533], Arrezti [1534], Arysti [1534], Laristi [1534]
Areiztizabal1319-1550Arrestiçabal [1319], Areystiçabal [1413], Aristiçabal [1550]
Areiztondo1521-1544Ariztondo [1521], Areyztondo [1544]
Argarain1319-1550Argarayn [1319-1550], (Ar)garayn [1526], Argorayn* [1530], Argarain [1550]
Armentegi1545-1549Armentegui [1545-1549]
Armero1521Armero [1521]
Arostarbe1538Arostarbe [1538]
Aroztegi1413-1523Arostegui [1413], Aroztegui [1523]
Aroztondo1518-1524Arostondo [1518-1524], Aroztondo [1522], Arroztondo [1522]
Arraiz1522-1535Arayz [1522], Arrayz [1535], Araiz [1535]
Arranzabala*1528Arrançabala [1528]
Arrandolaza1413-1550Arrandolaça [1413-1550], Arrandolasa [1531], Arrandolaça de suso [1520-1521], Arrandolaza de suso [1516-1531], Arrandolaza [1534-1547], Harrandoñaça [1536], Arandolaça [1548]
Arratia1522Arratia [1522]
Arrazola1319Arraçola [1319]
Arratia1522Arratia [1522]
Arrazti1519-1520Arrazti [1519-1520]
Arregi1525Arregui [1525]
Arreizta* / ik. Areisti1550Arreyzta [1550]
Arrese1513-1538Arrese de yuso [1513], Arrese [1514-1538]
Arrezola1413-1550Reçola [1413-1550]
Arriaga1524Arriaga [1524]
Arrieta1413-1548Arrieta [1413-1548], Arrierta* [1523], Arryeta [1525]
Arriola1519-1534Arriola [1519-1534]
Arrizabalaga1521-1550Arriçabalaga [1521-1550], Ariçabalaga [1528]
Arrizabaleta1514-1520Arçabaleta [1514], Arriçavaleta [1520]
Arroiz1522-1523Arroyz [1522], Arroic [1523]
Arrozpide1548Arozpide [1542], Arrozpide [1548], Arozpide [1548]
Arteaga1530-1550Arteaga [1530-1550]
Arzalus1524Arçalus [1524]
Arzobiza*1543Arcobica* [1543]
Askue1363-1413Asque [1363], Ascue [1413]
Astigarraga1543Astigarraga [1543]
Astigarribia1513-1550Astigarribia [1513-1550], Astigarriuia [1518-1530], Astigarray* [1520], Astigarribya [1536], Astigarrivia [1542]
Asurdi1535-1537Asurdi [1535-1537]
Atano1413-1522Atano [1413-1522]
Atxaran1520-1545Acharan [1520-1545], Echaran [1520]
Autue1521-1550Autue [1521-1550]
Auzmendi1413-1547Auzmendi [1413]
Auztarri / ik. Aistarri1547 
Azalgorreta1413-1522Açalgorreta [1413], Açalgogorreta [1514], Açalgo Gorreta [1522]
Azazola*1535Azaçola* [1535]
Azoka1466-1550Açoca [1466-1550], Aroca* [1513], Açoque [1525-1531], Azoque [1525]
Azkarate1518-1522Azcarate [1518-1522], Hazcarate [1519]
Azokaetxe1522Açocaeche [1522]
Azpiazu1413-1550Aspiaçu [1413], Azpiaçu [1520-1550], Aspiasu [1521], Azpiazu [1523]
Aztarbe1319-1550Astarbe [1319-1534], Aztarbe [1413-1550], Haztarbe [1533-1547], Aztarve [1541], Aztarue [1544], Ayztarbe [1550]
Azurmendi1413Azurmendi [1413]
Baiona1514Baiona [1514], Bayona [1514]
Balda1319-1536Balda [1319-1536], Valda [1512-1530], Vanda [1514], Vala [1520]
Baldagoikoa1522-1550Baldagoycoa [1522-1550], Valda Goycoa [1524]
Balenziaga1413-1550Valençiaga [1413-1550], Balençiaga [1513-1550], Valenciaga [1524-1526]
Balerdi1550Balerdi [1550]
Baliaras1520Baliaras [1520]
Barrenetxea1505-1550Barrenechea [1505-1550], Barenchecha* [1540], Varrenechea [1541], Varrenech(e)a [1542], Barrenhechea [1549], Barrenech(e)a [1543]
Barruti1537-1539Barruti [1537-1539]
Basaka1413Vasaca [1413]
Basterrese1513-1532Bazterrese [1513-1530], Bazterreche [1532]
Bazterra1518Bazterra [1518]
Bazterrika1513-1539Bazterrica [1513-1539], Basterrica [1516-1540], Vazterrica [1516-1525], Baztarrica [1531], Basterica [1532], Vasterrica [1541]
Beidakar1413-1523Veydacar [1413-1523]
Beitia1550Beytia [1550]
Belaestegi1413Velastegui [1413], Velaestegui [1413]
Belamendia1529Velamendia [1529]
Beloztegi1522Beloztegui [1522]
Beltralustiza1413-1550Veltralustiça [1413], Beltranlustiça [1413], Veltranlustiça [1413], Veltravustiç [1510], Beltraoyça [1513-1519], Beltrabça [1516], Veltraoyça [1518-1522], Beltranyça [1518], Beltravstiça [1519], Veltrauça [1519-1523], Beltraoça [1520-1522], Beltrauça [1522], Veltraoça [1523], Betreoyça [1550]
Berastegi1547Berastegui [1547]
Beristain1537-1550Beriztain [1537-1538], Beriztayn [1537-1544], Veriztayn [1537], Beristayn [1538-1550], Veraztai [1550]
Berrasoeta1520-1530Berrasoeta [1520-1530]
Betelu1523Betelu [1523]
Betiko*1538Betiko* [1538]
Bidaarte1520-1550Vidaarte [1520-1535], Bidarte [1521-1550], Vidarte [1524-1541], Bidaarte [1528-1543], Bydarte [1535]
Bidaurreta1413-1543Vidaurreta [1413-1537], Bidaurreta [1522-1543], Bidarreta [1531], Bydaurreta [1536], Bydarreta [1536]
Bigiza*1522Viguiça [1522]
Bizkargi1484-1540Vizcargui [1484-1540], Bizcargui [1514-1540], Viscargui [1519]
Buztinsoro1522Buztinsoro [1522]
Camargo1550Camargo [1550]
Cantón, el1513-1522Del Cantón [1513-1522]
Contino1550Contino [1550]
Darta1413-1529Darta [1413-1529], Dar[ie]ta [1520]
Díez1542-1543Díez [1542-1543]
Dolariaga1413Dolariaga [1413]
Edorta1527Edorta [1527]
Egia1413-1522Eguia [1413-1521], Eguia o Recalde [1522]
Egibar1543Heguibar[1543]
Egino1413-1550Eguino [1413-1550], Yguino [1510], Heguino [1514-1544], Egino [1519], Eguyno [1535], (E)guino [1545]
Egizabal1518-1550Heguiçaval [1518], Eguiçabal [1519-1550], Heguiçabal [1527-1544], Heguiçaual [1529-1532], Eguiçaual [1535-1546], Heguizabel* [1542], Eguizabal [1543], (E)guiçaual [1545]
Egizabaltxo1550Eguiçabalcho [1550]
Egurbide1413-1550Egurbide [1413-1550], Hegurbide [1542-1550], (E)gurvide [1545]
Egurrola1413Egurrola [1413]
Egurza1521Egurça [1521]
Eguzkiza1536-1544Eguzquiça [1536], Heguzquiça [1544]
Eizagirre1413-1550Eyzaguirre [1413-1542], Eyçaguirre [1413-1546], Eizaguirre [1518-1519], Heyçaguirre [1518-1544], Heysaguirre [1521], Yçaguirre [1527-1550], Eysaguirre [1530], Eiçaguirre [1532], Eyçaguyrre [1535]
Elena1520-1522Helena [1520-1522]
Elola1522Elola [1522]
Elorbide1413-1550Elorvide [1413], Elorbide [1413-1550], Lorbide [1546], Eloruide [1550], Loruide [1550]
Elormendi1544-1548Helormendi [1544-1548]
Elosiaga1413Elosiaga [1413]
Elustondo1523Elustondo [1523]
Enparan1533-1550Enparan [1533-1550], Emparan [1545]
Enparanza1537Enparança [1537]
Epelde1521-1548Epelde [1521-1547], Epele* [1525], Hepelde [1541-1548]
Erloeta*1542Erloeta* [1542]
Ermua1522Ermua [1522]
Erneta*1520Herneta* [1520]
Errasti1413-1550Errasti [1413-1529], Errazti [1513-1550], Herrazti [1519-1550], Herrasti [1520-1550], Errasty [1527], Erreysti [1527], Herraste [1527], Erraste [1534], Errazty [1544], Herazti [1547]
Errekalde1413-1545Recalde [1413-1545]
Errekondo1544Recondo [1544]
Errexil1413-1504Rexil [1413-1504], Errexil [1413]
Erribera1542Ribera [1542]
Errigoitia1549Regoytia [1549]
Erroibia1413Royuia [1413]
Espinosa1522Espinosa [1522]
Estanga1526-1538Estanga [1526-1538]
Esurino1413Esurino en Agirre [1413]
Etxaeder1550Echaeder [1550]
Etxaniz1527-1548Echanis [1527-1529], Echaniz [1528-1538], Echa(n)iz [1547], Hechaniz [1548]
Etxarreta*1519Echarreta [1519]
Etxasti1319Echasti [1319], Esausti [1526]
Etxaube1518-1546Echabe* [1518], Esaue [1522-1546], Echaube [1526], Esaube [1525-1542]
Etxausta1521-1547Echausta [1521-32], Esausta [1521-1547], Hesanista* [1527], Escusta [1535-1541], Sausta [1537], Hesausta [1544], Esahusta [1544], Estosta [1547]
Etxegarai1546-1550Esagaray [1546], Hechegaray, Hechagaray [1550]
Eyague*1544Heyague* [1544]
Ezandi*1522Ezandi* [1522]
Ezkidi1513-1550Ezquidi  [1513-1550], Hezquidi [1519], Esquidi [1521-1550], Azquidi* [1522], Erquidi* [1522], Ezquidy [1540-1543], Hezquidi [1544-1547]
Ezurraga1524Eçurraga [1524]
Francia1519-1520Françia [1519-1520]
Gabirondo1542Gabirondo [1542]
Gainza1524Gaynça [1524]
Galparsoro1413-1533Galparsoro [1413], Calparsoro [1521-1535], Calpasoro [1530-1533]
Ganboa1413-1510Ganboa [1413], Gamboa [1510]
Gaona1513Gaona [1513]
Garagarza1527Garagarça [1527]
Garate1519-1535Garate [1519-1535]
Garin1550Garin [1550]
Garindo1521-1532Garindo [1521-1532], Garyndo [1521]
Garziatxo1521-1522Garçiacho [1521-1522]
Gazaa1529-1531Gaçaha [1529-1531]
Gazasa1526Gaçasa [1526]
Gezurmendi1413Gueçurmendi [1413]
Gibraltar1521-1546Gibraltar [1521-1542], Gibaltar [1546]
Goianaga > Goenaga1413-1546Goyanaga [1413], Goenaga [1518-1546], Goyenaga [1521-1542]
Goizueta1520-1550Goyçueta [1520-1550], Gozuheta [1520], Goizueta [1522]
Gomeztegi1521Gomeztegui[1521]
Goñatibia1413-1550Gonnatibia [1413], Gonatibia [1521-1550], Goynatiuia [1521-1522], Goynatibia [1523-1550], Hoynatibia [1531], Goytibia* [1531], Gonatiuia [1532], Onatibia [1537], Oñatibia* [1537], Hoynatibia [1541-1542], (G)oynatibia [1544-1546], Gonatiuia [1545], Gonatitibia* [1545], Goñatibia* [1549]
Gordo1531-1532Gordo [1531-1532]
Gorosabel1531-1543Gorosabel [1531-1543]
Gorriti1535Gorriti [1535]
Gotia1413Gotia [1413]
Guruzeaga1532Guruçeaga [1532]
Hariztin1510Hariztin [1510]
Ibarbia1518-1520Ybarbia[1518-1520]
Ibarguen1413-1550Ybarguen [1413], Ibargoen [1417], Ybarguren [1550]
Ibarrola1523Ybarrola [1523]
Ibiaga* / ik. Idoiaga1530 
Idiakaiz > Idiakez1413-1550Ediacaez [1413], Ybiacays [1416], Ydiaquez [1466-1550], Ydiacayz [1502-1550], Ydiacais [1504], Ydiacays [1504-1550], Idiazayz [1516], Ydiaquayz [1524-1541], Ydiaçayz* [1526-1538], Ydiaquays [1529], Idiacayz [1528-1538], Ydiacaya* [1530], Idiaquez [1531],  Ydiacaiz [1532-1546], Ydiarayz* [1535], Ydiaçaiz [1537], Ydiacaryz [1543]
Idiazabal1540Ydiaçabal [1540]
Idoiaga1522-1534Idoyagua [1522], Ydoyaga [1526], Ydoroga [1530], Ybyaga [1530-1532], Ydoaga [1531-1534]
Igartua1484-1544Yartua [1484-1541], Ygartua [1484-1543], Y(g)artua [1544]
Igarza1521-1539Yarça [1521-1524], Ygarça [1523-1534], Ygueraza [1539]
Igeraran1513-1550Ygueraran [1513-1550], Gueraran [1532], Ygueran* [1543], Y(gu)eraran [1544], Igueraran [1545], Yguerarain [1550]
Igeribar1542Ygueribar [1542]
Insausti1413-1550Ynsausti [1413-1550], Insausti [1513-1520], Ynsabsti [1514-1520], Ynsavsti [1514-1520], YnsaVsty [1514], Insavsty [1520], Ynsasti [1520]
Iparragirre1521-1524Yparraguirre [1521-1524]
Ipinza1413-1550Ypinça [1413-1550], Ypinça d’aquende [1513], Ypinza [1514-1519], Ypinça de Aquende [1522], Ypinsa [1528], Ipinça [1536-1550], Ypynça [1536], Ypiní (sic) [1545]
Iraeta1413-1535Yraeta [1413-1535]
Irarraga / ik. Isarraga1413-1546Yrarraga [1413-1546], Irarraga [1520-1545], Ysarraga [1535]
Irardi*1521Yrardi [1521]
Irarrazabal*1484-1485Yrarraçabal [1484], Ycarraçaval* [1485]
Iraurgi1413Yraurgui [1413]
Irisarri / ik. Urisarri1521-1547Yrisarri [1521], Yrysarri [1521], Yresarri [1547]
Iriarte1545-1550Yriarte [1545-1550]
Iribe1380-1550Iribe [1380], Yribe [1413-1550], Yribe [1521], Erybe [1521]
Irigoien1549-1550Yrigo(y)en [1546], Yrigoien  [1549-1550]
Irizar1413-1550Yriçar [1413-1550], Yriçar de allende [1522], Iriçar [1524]
Isarraga / ik. Irarraga1519-1550Yzarraga [1519-1543], Ysarraga [1526-1527], Izarraga [1528], Yçarraga [1530-1550], Uzarraga* [1532], Usarraga [1532], Ycarraga [1542-1543]
Isasaga1413-1514Ysasaga [1413-1547], Ysesaga [1513-1520], Issasaga [1514], Isesaga [1520], Ichasaga [1520]
Ispizu1413Yspiçu [1413], Yspizu [1413]
Isureta1521Ysurreta [1521], Ynsureta [1521], Yburreta* [1521], Ysureta [1522],
Iturbe1527-1531Yturbe [1527-1531]
Iturralde1503Iturralde [1503]
Izaga1529Yçaga [1529]
Izaro1550Yzaro [1550]
Jausoro1319-1550Jausoro [1319-1550], Jabsoro [1413-1538], Javsoro [1513-1520], Juasoro* [1542]
Juhin1521-1549Juhin [1521], Juhun [1522-1548], Juun [1534]
Kalparsoro / ik. Galparsoro1530-1535 
Kaminburu1522-1548Caminburu [1522-1548], Çaminburu* [1539], Çamynburu [1539]
Katanolaza1521-1542Catanolaça [1521-1542], Catanolasa [1521]
Koroategi1513-1526Coroategui [1513-1526]
Korostiola1513-1550Corostiola [1513-1518], Corostola [1518-1519], Gorostiola [1520-1521], Coroztola [1550]
Korta1522-1544Corta [1522-1544], Corta o de Escusta [1538]
Kortaberri1520-1542Cortaberri [1520-1542], Cortaberry [1520-1521]
Kortatxo1554Cortacho [1554]
Kortazar1413-1526Cortaçar [1413-1525], Cortazar [1526]
Landakaranda1484-1544Landacaranda [1484-1544], Landaçaran* [1522], Landaçaranda* [1539]
Landaeta1530-1550Landaeta [1530-1546], Landeta [1530-1550]
Lander1529Lander [1529]
Landerbide1522Landerbide [1522]
Lapazaran1413-1550Lapaçaran [1413-1550], Lapararan* [1528], Lapazaran [1542-1543]
Laris1319-1526Laris [1319-1520], Larys [1413-1521], Lariz [1522-1526]
Larmia*1544Larmia* [1544]
Larraispe1518Larrayspe [1518]
Larramendi1413-1550Larramendy, Larremendi [1413], Larramendi [1518-1550]
Larrañaga1413Larrannaga [1413]
Larraun1534Larraun [1534]
Larrazkanda1522-1546Larrazcanda [1522-1546]
Larrea1527-1546Larrea [1527-1546]
Larrume1413-1550Larrume [1413-1550], Larrume de allende [1542]
Lasa1527-1538Lasa [1527-1538]
Lasalde1413-1544Lasalde [1413-1544], Lasal(de) [1518]
Lasao1413-1543Lasao [1413-1543]
Legazpietxe1519Legaspiese [1519]
Legorreta1518-1520Legorreta [1518-1520]
Leiarizti1484-1548Leyaristi [1484-1538], Leyarizti [1513-1548], Learysti [1521], Leasti [1523], Leyarazti [1526-1532], Leyaresti [1530], Learisti [1530-1545], Leiaristi [1532], Leyçarizti [1532], Leyarrezti [1534], Learti* [1534], Larazti* [1542], Yleyarizti [1544]
Leizaola1522Leiçaola [1522]
Leizarazu1550Leyçaraçu [1550]
Leizarza1413Leyçarça [1413]
Lekota*1521Lecota* [1521]
Leporazti*1547Leporazti [1550]
Lersundi1413-1550Lersundi [1413-1550], Lerchundi [1522-1547]
Lesaka*1542Leçaca* [1542]
Lesirreta*1520Lesirreta [1520]
Lete1413Lete [1413]
Leturia1523-1543Leturia[1523-1543]
Leturiondo1523-1550Leturiondo [1523-1550], Leturriondo [1548]
Leunda1522Leunda [1522]
Likona1466-1514Licona [1466-1514]
Lili1519-1525Lili [1519-1525]
Lizarazu1542Liçaraçu [1542]
Loiola1510-1543Liola* [1510], Loiola [1543]
Lorca1545Lorca [1545]
Luberiaga1471-1550Luberiaga [1471-1550], Luveriaga [1518-1529], Luberiagua [1522], Luber(i)aga [1542]
Madalzaeta1513-1544Madalçaeta [1513-1546], Madalçaheta [1514-1526], Madalaçieta* [1529], Madalcoeta* [1531], Maldaçaeta* [1531], Madal(ç)aeta [1544]
Madariaga1413-1550Madariaga [1413-1550], Madariagua [1522], Madariaga de Baxo [1545]
Malmadi1490-1542Malmadi [1490-1542]
Mandiola1531-1547Mandiola [1531-1547], Bandiola [1547]
Mantxola1502-1550Machola [1502-1520], Menchola [1503-1522], Manchola [1513-1550]
Markotegi1549Marcotegui [1549]
Mekolaeta1413-1518Mecolaeta [1413-1546], Necolaeta [1513-1518], Necolaheta [1518]
Mendaro1542Mendaro [15429]
Mendi Olano*1539Mendi Olano [1539]
Mendiola1546Mendiola [1546]
Mendiolaza1542-1550Mendiolaça [1542-1550], Meldiolaça* [1542], Mend(i)olaza [1543], Mandiolaça [1543-1544], Mandiol(a)ça [1545]
Mendizabal1413-1550Mendiçabal [1413-1550], Mendiçaval [1514], Mendizabal [1542]
Mendoza1510Mendoça [1510]
Mezeeta1532-1550Meçeeta [1521-1541], Meçeta [1523-1550], Meçeheta [1523], Meceeta [1541], Mezeta [1544]
Miramontes1520-1544Miramontes [1520-1544], Miramonte [1522]
Miranda1501-1548Miranda [1501-1548]
Mokorona1415-1550Mocorona [1415-1550], Mocoroa [1523-1538], Mocoron(a) [1542], Mocorora* [1547], Mocoroz* [1548]
Muguruza1413Muguruça [1413]
Munagarai1413-1550Munagaray [1413-1550], Muniagaray [1514], Munagay (sic)* [1541], Muragaray* [1544], Munagarai [1550]
Murua1413García de Murua [1413]
Musakola1521-1522Musacola [1521-1522], Musaola [1522]
Muxika1521-1550Muxica [1521-1550], Muxi(c)a [1544]
Oiararte1520-1550Oyararte [1520-1550], Royararte [1535], Oyarsate* [1546], Oyarte [1550], Oiarte [1550], Oirarte [1550]
Oiarzabal1413Oyarçabal [1413]
Oiarzun1521Oyarçun [1521]
Ojanguren1413-1550Oyanguren [1413-1550], Oya[n]guren [1514], Oyarguren [1532-1545], Uyangure [1549]
Olaaran1522-1523Olaaran [1522-1530], Olaran [1522]
Olabarrieta1319-1413Olavarrieta [1319], Olaberrieta [1413], Olabeurrieta* [1413]
Olaberazaeta1530Olaberazaeta [1530]
Olaberriaga1413-1545Olaberriaga [1413-1545], Olabarryaga [1502], Olaberriaga [1514-1543], Olaverriaga [1514-1545], Olauerriaga [1517-1545], Olaberria [1518], Olaberiaga [1520-1528], Olaveriaga [1520], Olaberyaga [1521-1545], Olaverryaga [1528-1543], Laberryaga [1530], Olaberriga [1539], Olaberryaga [1543]
Olaeder1543-1544Olaeder [1543-1544]
Olano1413-1550Olano [1413-1550]
Olanoburu1413Olanoburu [1413]
Olalde1525Olalde [1525]
Olariaga1413Olariaga [1413]
Olaso1514-1542Olaso [1514-1542]
Olazabal1413-1550Olaçabal [1413-1550], Olaçaual [1516-1519], Olasabal [1521-1542], Soloçabal [1548], Olaçaval [1550]
Ondarra1523Ondarra[1523]
Ondarroa1512Ondarroa [1512]
Oñaz1319Oynas [1319]
Oñati1519-1544Oñati [1519-1544]
Orerieta1546Orerieta [1546]
Orio1413Orio [1413]
Ormaola1520-1542Ormaola [1520-1542], Hormahola [1525-1536], Hormola [1525], Hormaola [1542]
Osalarre1522Osalarre [1522]
Ospital, El1533Del Ospital [1533]
Otaola1518-1550Otaola [151-1550], Otaola de baxo [1529], Hotaola [1533-1535], Otaola de yuso [1549]
Otaolaburu1550Otaolaburu (*Otaola bera) [1550]
Otxoa1524Ochoa [1524]
Ozaeta1544-1550Oçaeta [1544-1550], Oc(a)heta [1544], Oç(a)eta [1548]
Pérez1535-1542Pérez [1519-1542], Peres [1519-1538], Periz [1523]
Pikoaga1519-1550Picoaga [1519-1550]
Piquería, La1542-1546la Piquería [1542-1546]
Plaza, La1413-1527la Plaça [1413-1527], Plaça [1521-1522], Plaza [1522]
Sagarraga1542-1550Sagarraga [1542-1550]
Sagartegieta1521-1546Sagartegieta [1521], Sagarteguieta [1522-1546]
Sagastizabal1532-1550Sagastiçaual [1532-1545], Sagastiçabal [1532-1550]
Sakartegi*1537Sacartegui* [1537]
San Juan1548San Juan [1548]
Santa María1525-1527Santa María [1525-1527]
Saramalategi1521-1522Saramalategui [1521], Sarramalategui [1522]
Sarasola1413-1549Sarasola [1413-1537], Çaraçola [1542-1549]
Sarasua1519-1521Sarasua [1519-1521], Sarasu(a) [1522]
Sarria1413Sarrya [1413], Sarria [1413]
Sasibiribil1532Sasybiribil [1532]
Sasiola1516-1518Sasiola [1516-1518], Sasyola [1516]
Segura1413-1542Segura [1413-1542]
Segurola1537-1550Segurola [1537-1550]
Seroretegi1522-1534Seroretegui [1522-1534]
Sesma1550Sesma [1550]
Simón1514Symón [1514]
Solozabal / ik. Olazabal1548Soloçabal [1548]
Soziotxeta1516Soçiocheta [1516]
Sugiasu > Sukiazu1413Suguiasu [1413], Suquiassu [1518-1519], Suquiasu [1519-1526], Suquiazu [1520-1521], Çuquiasu [1521]
Sukia1520Suquia [1520]
Sustaeta1319-1550Sustaeta [1319-1550]
Tolosa1513-1550Tolosa [1513-1550]
Torre, La / ik. Larramendi-Torre1513-1550La Torre [1513-1550]
Traina1521Traina [1521]
Txurruka1413-1550Churruca [1413-1550]
Txiriboga1522-1524Chiriboga [1522-1524], Chucaboga* [1522]
Ubaiar1380-1550Ubayar [1380-1550], Huayar, Uayar [1413], Hugayar [1466], Hubaya* [1466], Vgayar [1516], Vbayar [1520], Bbayar [1520], Ehayar* [1520], Uballar [1527-1550], Hubayar [1546-1549], Uuayar [1547], Ubaiar [1548]
Ubegieta1521-1522Ubegieta [1521], Ubeguieta [1522]
Ubilla1522-1538Hubilla [1522-1538]
Ubillos1483-1550Huvillos [1483-1493], Uvillos [1486], Vmelos [1510], Vbillos [1512-1520], Ubiles [1518], Ubillos [1519-1550], Hubillos [1535],
Ugaran1524Ugaran [1524]
Ugarte1413-1550Uguarte* [1413], Vgarte [1514-1530], Huarte [1519], Ugarte [1521-1550]
Ugarteburu1525-1540Ugarteburu [1525-1540]
Unansoro > Umansoro1413-1550Unansoro [1413-1483], Vmansoro [1504-1520], Umansoro [1518-1550], Mansoro [1519], Vamansoro* [1519], Vmanssoro [1520], Humansoro [1520-1549], Meunsoro [1528], Umasoro* [1535], Umansuro* [1539], Umanasoro* [1547]
Unzeta*1529Unçeta [1529]
Uranga*1550Uranga [1531-1550]
Urbieta1522Urbieta [1522]
Urdanbideeta1522Urdanbideeta [11522534]
Urdangarin1534Urdangarin [1534]
Urisarri* / ik. Irisarri1521-1542Urysarri [1521], Urisarri* [1542]
Urkiolaegi1413-1523Urquiolaegui[1413], Urcolaegui [1413], el de Vrcuelaegui* [1513], Urcuelaegui [1522], Urquelagui [1523]
Urkizu1513-1530Urquiçi [1513], Vrquiçu [1513-1520], Urquiçu [1514-1530], Urquizu [1528]
Urmategi*1532Urmategui* [1532]
Urraategi1413-1550Urraategui [1413-1549], Hurraategui [1413-1523], Urraatiguy[1486], Vrraategui [1519-1520], Urreategui [1519], Urrategui [1523-1550], Urrateguy [1536], Urrahategui [1544], Hurrategui [1546]
Urreizti1522-1533Urreyzti [1522-1533]
Urrizaga1544Urriçaga [1544], Urrexaga [1544]
Urruselus1522-1543Urruselus [1522-1542], Viselus* [1522], Hurselus [1523]
Urruzola1520-1526Urruçola [1520-1526]
Urteaga1413-1550Urteaga [1413-1550], Vrteaga [1513-1520],Urteaga de allende [1522], Hurteaga [1524-1525]
Usaola1413-1549Usaola [1413-1549]
Uzin1413-1550Uçin [1413-1550], Vcin [1514], Ucin [1523-1542], Uçin de yuso [1524], Uzin [1543]
Vega1521-1522Bega [1521-1522], Begua [1522]
Yerroa*1522Yerroa [1522]
Zabala1413-1550Çabala [1413-1550], Çavala [1516-1520], Zauala [1518-1520], Zavala [1520-1521], Cavala [1520], Çauala [1522-1525], Cabala [1523]
Zabaleta1413-1550Çabaleta [1413-1550], Çavaleta [1519-1525], Çaualeta [1522-1525], Zabaleta [1542]
Zabalotegi1390-1519Çabalotegui [1390-1519]
Zaboraegi / Zabiraegi1413Caboraegui [1413], Cabiraegui [1413]
Zamora1542-1550Çamora [1542-1550]
Zamudio1522-1537Çamudio [1522-1537]
Zangroniz*1537Çangroniz [1537]
Zarate1522-1524Çarate [1522-1524], Carate [1522]
Zelabieta*1527Çelabieta [1527]
Zelaeder1519-1536Çelaeder [1519-1536], Selaeder [1521], Çelaerre [1542]
Zelaia1413-1538Çelaya [1413-1538]
Zendoia1413-1550Çendoya [1413-1550], Cindoya [1466], Sendoya [1521], Cendoya [1522-1542]
Zerrari1522-1526Çerrari [1522-1524], Çerradi [1526]
Zestona1413Çestona [1413]
Zigaran1526-1546Çigaran [1526], Çiaran [1546]
Ziorraga1413-1550Çiorraga [1413-1550], Çigorraga [1531], Zigorraga [1542], Zogorraga* [1542], Çorraga* [1545], Çi(g)orraga [1546], Ç(i)orraga [1547], Cigorraga [1548-1549], C(i)horraga [1548], Çorraga [1550]
Zornoztaritzaga1413Cornostaryçaga, Cornostariçaga [1413]
Zuasti1413Çuasti [1413]
Zuazola1413-1550Çuaçola [1413-1550], Zuazola [1517-1521], Zuaçola [1535], Çuacola [1550], Çuaçiola* [1550]
Zuazu1413-1546Çuaçu [1413-1546], Suasu [1521], Çuaço [1522]
Zubelzu*1532Çubelzu [1532]
Zubia1520-1532Çubia [1520-1532]
Zubiaurre1513-1550Çubiaurre [1513-1550], Çubiavrre [1516-1520], Çubiabrre [1516], Zubiaurre [1518-1519], Çubiarre* [1519], Çubiaurrei [1527], Çubiarri* [1527], Cubiaurre [1527], Çubyaurre [1530-1536], Çuviaurre [1542]
Zubieta1319-1522Çuvieta [1319], Çubieta [1413-1522]
Zubiria1535Zubiria (1535), Çubiri [1535]
Zubizarreta1413-1532Çubiçarreta [1413-1532], Zubizarreta [1518-1519]
Zuloeta1522-1542Çuloeta [1522-1542], Zuloeta [1542]
Zumarraga1413-1550Çumarraga [1413-1550]
Zumeta1319-1549Çumeta [1319-1549], Cumeeta [1514], Cumecta* [1514], Çuhumeta [1514], Cuhumeta [1514], Zumeta [1518-1519], Çumeeta [1519-1543], Cumeta [1523], Çumeheta [1533-1537]
Zuntxeta1520Çuncheta [1520]

ITURRI DOKUMENTALAK

AYERBE IRÍBAR, Rosa M. (1993): Documentación medieval del Archivo Municipal de Azkoitia (m.s. XIII-1500), Fuentes Documentales del País Vasco 45, Eusko-Ikaskuntza.

AYERBE IRÍBAR, Rosa M. et al. (2017): Archivo Municipal de Azkoitia II (1501-1530) y Libro de Cuentas (1501-1550), Fuentes Documentales del País Vasco 152, Eusko-Ikaskuntza.

Miguel Ibánez INSAUSTI eskribauaren 1508 eta 1519ko protokoloak.